-
-
-

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest KREDI Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie ( 75-135 )  przy ul. Szczecińskiej 22, 1 piętro. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605502, NIP 669-252-11-19
 2. Z Administratorem danych można się skontaktować pisemnie na adres Administratora danych a także pod adresem e-mail: rodo@kredi.pl; bądź numerem tel. stac. ( 94 ) 717 09 40

 

 1. Administrator Danych informuje, że podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wykonania zamówionej usługi;

 

 1. Administrator danych jednocześnie informuje, że przysługuje Państwu prawo:
 2. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 6. , prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

 

 1. Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa;

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i f) RODO;

 

 1. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 

 1. Pani/Pana dane mogą być przekazane do innego państwa w obrębie Unii Europejskiej w związku z korzystaniem z serwerów znajdujących się na terytorium tego państwa;

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający terminowi przedawnienia roszczeń, jakie mogą Państwu przysługiwać w związku ze świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz; w przypadku gdy dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług, dane osobowe będą przechowywane przez okres 36 miesięcy.

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, BiK, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane innym podmiotom np. Deweloperom, ale tylko w przypadku pozyskania Państwa zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili mogą się do nas Państwo zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Państwa zgody.

 

 1. Państwa dane osobowe mogą być przez nas bezpośrednio pozyskane od Państwa (w trakcie wizyty w oddziale, za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, telefonicznie, pisemnie). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazili Państwo taką zgodę.
 2. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową pośrednictwa finansowego i umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest dobrowolne, ale konieczne do jej zawarcia i wykonania. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 3. Na podstawie przekazanych przez Państwa danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Państwa potrzeb.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).